Polityka Ochrony Małoletnich – wersja skrócona bez załączników_
Procedura wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole
Procedury postępowania dotyczące zasad odbierania dzieci ze szkoły
Procedury  postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych
Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
Regulamin przyznawania tytułu PRYMUSA SZKOŁY
Zarządzenie w sprawie regulaminu wypożyczania darmowych podręczników
Zarządzenie w sprawie regulaminu na dowożenie
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców
Procedura dokonywania oceny pracy nauczycieli
Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu
Regulamin korzystania z szatni