ZARZĄDZENIE nr 4/2015/2016

Opublikowano: 30 września, 2015

ZARZĄDZENIE nr  4/2015/2016

Dyrektora  Zespołu  Szkół w  Gorajcu z dnia 23 września  2015 r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) oraz § 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016:
Szkoła Podstawowa: 04.01.2016r.,  05.01.2016r., 05.04.2016r.,   02.05.2016r.,   27.05.2016r.,  13.06.2016r.;

Gimnazjum: : 04.01.2016r.,  05.01.2016r., : 18.04.2016r.,   19.04.2016r., 20.04.2016r.,  02.05.2016r.,  27.05.2016r., 13.06.2016r.

 

§ 2

W załączniku do zarządzenia znajduje  się uzasadnienie wybranych dni wolnych.

 

§ 3

 

W dniach tych będzie zapewniona opieka nad uczniami, którzy zgłoszą się do szkoły.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o Dyrektora Zespołu Szkół: Alina Smarkala

 

 

 

ZAŁĄCZNIK   do  ZARZĄDZENIA  nr   4/2015/2016

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016, uzasadnione organizacją pracy szkoły  lub potrzebami społeczności lokalnej.

 

Termin Przyczyna
Zespół Szkół

w Gorajcu4-5 stycznia 2016 r.poniedziałek i wtorek poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy – Święto Trzech Króli5 kwietnia 2016r.sprawdzian szóstoklasisty18, 19, 20 kwietnia 2016r.egzamin gimnazjalny2 maja 2016 r.poniedziałek poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy – Święto Konstytucji 3 Maja27 maja 2016 r.piątek po dniu ustawowo wolnym od pracy – Boże Ciało 13 czerwca 2016r.Odpust  w Bazylice w Radecznicy

 

 

Wyróżnione

Przeczytaj również...