REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT”

Opublikowano: 6 października, 2021

Temat i cel konkursu.
1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Światowy dzień zwierząt”.
2. Głównym celem Konkursu jest rozwijanie empatii i wrażliwości dzieci i młodzieży na świat zwierząt oraz promowanie i rozpowszechnienie wśród nich miłości do zwierząt, odpowiedzialności za zwierzęta domowe i dziko żyjące oraz troski o ich los.

Ponadto:
· Promowanie pozytywnych zachowań związanych z odpowiedzialnością ludzi za los zwierząt domowych i dziko żyjących, między innymi zapewnianie właściwych warunków bytowania zwierzętom domowym (woda, karma, właściwe pomieszczenie, wybieg itp.) oraz dziko żyjącym (ochrona środowisk bytowania, właściwe dokarmianie ptaków i ssaków podczas zimy).
· Poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt, tzn. rozumienie traktowanie uwzględniające jego potrzeby i zapewniające mu opiekę i ochronę.
· Uświadamianie problemu bezdomności zwierząt, zwłaszcza psów i kotów, oraz ich głównych przyczyn: porzucania lub niedostatecznej opieki przez właścicieli.
· Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych dzieci i młodzieży.

Harmonogram konkursu
1. ogłoszenie konkursu – 30 września 2021 r.
2. dostarczenie prac konkursowych – do 15 października 2021 r.

Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i uczniowie w następujących kategoriach wiekowych:
I – klasa 0
II – klasy I – III szkoły podstawowej,
III – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
IV – klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

Zadanie konkursowe
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na temat konkursu w formacie A-4, w dowolnej technice płaskiej (malarstwo, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, kolaż, techniki mieszane itp.).
2. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu.
3. Każdy uczestnik konkursu może przygotować tylko jedną pracę konkursową.
4. Praca powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, oraz informacją o klasie i wieku uczestnika.

Kryteria oceny
1. Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę:
· zgodność z tematyką konkursu,
· trafne przedstawienie jego celów
· walory estetyczne
· oryginalność pracy.

244314451_4299921683418181_4905162252301156743_n

Wyróżnione

Przeczytaj również...